PRISM

Certyfikat Coach PRISM Brain Mapping

Dorota Jaslan nr POL00003/2015

prism-3

PRISM Brain Mapping

Narzędzie to służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping nie jest oparte na żadnym modelu teoretycznym. Narzędzie to mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi przy pomocy platformy on-line.

prism4

PRISM Brain Mapping stanowi istotne i bardzo szerokie wsparcie dla obszaru HR oraz pomoc dla trenerów biznesowych i coachów. Dzięki PRISM Brain Mapping możecie Państwo tworzyć mapy preferowanych zachowań i profile poszczególnych osób, a także zespołów w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału. PRISM Brain Mapping można także wykorzystać do przeprowadzenia procesu oceny 360°, benchmarkingu zawodowego, skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz jako narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy.

prism-2

Istotne jest to, że PRISM Brain Mapping – w odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi psychometrycznych, dokonujących „dwubiegunowego” pomiaru (np. introwertyk – ekstrawertyk) – mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym. Dodatkowo narzędzie PRISM Brain Mapping dokonuje także pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, wytrzymałości psychicznej oraz generuje raport „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej stosowanych i powszechnie stosowanych modeli osobowości.

Narzędzie PRISM Brain Mapping jest wykorzystywane między innymi przez takie firmy i instytucje, jak: HSBC, Siemens, Barclays Capital, Maersk, Goodyear Dunlop, Cass Business School, City University London, Kleinwort Benson, Randstad Education, Viridian France, Deloitte, Diageo oraz Lloyds TSB.

Narzędzie PRISM Brain Mapping:

 1. Służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy.
 2. Pozwala na tworzenie map preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób, a także zespołów w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału.
 3. Mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji.
 4. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym,
 5. Dostarcza trzy odrębne profile – „mapy” zachowania człowieka: jak zachowuje się naturalnie; zakres, w którym czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu,
 6. Pozwala dodatkowo na pomiar:
  • poziomu inteligencji emocjonalnej,
  • odporności psychicznej,
  • oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielka Piątka”), odnoszący się do jednego z najszerzej stosowanych i powszechnie stosowanych modeli osobowości.
prism5

Coaching indywidualny – PRISM Brain Mapping

Identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

PRISM PODSTAWOWY

PRISM PODSTAWOWY  (Fundation) to najprostsza wersja narzędzia PRISM Brain Mapping,

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami:
  • Innowacyjny,
  • Inicjujący,
  • Wspierający ,
  • Koordynujący,
  • Rywalizujący,
  • Wykonawczy,
  • Szczegółowy,
  • Oceniający.
   Wynik prezentowany jest na ośmiowymiarowej mapie profilu behawioralnego PRISM. Zyskujemy wiedzę o kształcie  „Mapy” preferowanych zachowań, wraz z stopniem ich natężenia wskazanym liczbowo na skali od 0 – 100. Mapa PRISM określa te zachowania, które są wiodące (to znaczy, które chcemy prezentować jak najczęściej), jak również te zachowania, których z natury chcielibyśmy unikać (tak zwany „shadow”).
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje).
 3. Preferencje zawodowe (np. ujemy wpływ na komfort pracy i wyniki będzie miał czynnik: „często zmienia się treść wykonywanych zadań, jak również tempo i warunki działania, co tworzy nieustanne poczucie nowości, oryginalności i wysoki poziom emocji, a pozytywny wpływ:  „okazywanie wysokiego poziomu ambicji, motywacji i determinacji połączone z ścisłym trzymaniem się ustalonych reguł i zdolnością pozostawania zrównoważonym pod presją są cechami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu).
 4. Uzdolnienia zawodowe, z określeniem ich natężenia (np. konkurujący, przedsiębiorczy, towarzyski, empatyczny, badawczy, analityczny, kreatywny, artystyczny).
 5. Profil preferencji środowiska pracy (np. lubi pracować w dynamicznym, wymagającym środowisku nastawionym na rezultaty/ma zdolność do koncentrowania się przez długi czas na dużych ilościach złożonych informacji/ potrafi budować konsensus w grupie/potrafi utrzymać stały poziom osiąganych wyników w trudnych warunkach oraz kiedy znajduje się pod znaczną presją/ posiada wysoki poziom motywacji i okazuje wysoki stopień zaangażowania do osiągania długoterminowych celów).

PRISM_Podstawowy

PRISM PERSONALNY

PRISM „Personalny” jest „drugim poziomem” wersji  narzędzia PRISM Brain Mapping.

Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska, w którym przebywa, lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli.

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami:
  • Innowacyjny,
  • Inicjujący,
  • Wspierający ,
  • Koordynujący,
  • Rywalizujący,
  • Wykonawczy,
  • Szczegółowy,
  • Oceniający.
   PRISM PERSONALNY obrazuje zachowania na dwóch  mapach – mapie zachowań naturalnych (bazowej) oraz  mapie zachowań społecznych (zgodności) lub  mapie zachowań w danej sytuacji zawodowej (adaptacyjna). Dzięki diagnozie PRISM możemy przeanalizować, w jaki sposób dana osoba jest postrzega przez innych na co dzień, jak również – na ile potrafi adaptować (zmieniać) swoje naturalne zachowania w odpowiedzi na wymogi danej sytuacji zawodowej. Mapa PRISM pokaże także na ile dana osoba zmienia swoje naturalne zachowanie oraz czy nie jest zagrożona „wypaleniem zawodowym”.
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje) – tak jak w PRISM 
 3. Preferencje zawodowe i uzdolnienia zawodowe – tak jak w PRISM 
 4. Profil preferencji środowiska pracy – tak jak w PRISM
  Oraz dodatkowo:
 5. 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy w 7 różnych kategoriach, takich jak: praca zespołowa, troska o innych, podejmowanie ryzyka, zdolność do adaptacji, determinacja w dążeniu do celu. Jest to niezmiernie istotne w procesie rekrutacji, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do wymogów działania firmy, jednocześnie uwzględniając możliwości rozwoju jego talentów.

PRISM_Personalny

PRISM PROFESJONALNY

PRISM  PROFESSIONAL  jest „najwyższym poziomem” wersji narzędzia PRISM Brain Mapping.

Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami. Obrazuje preferowane zachowania na trzech  mapach – mapie zachowań naturalnych (bazowej) oraz  mapie zachowań społecznych (zgodności)  i mapie zachowań w danej sytuacji zawodowej (adaptacyjna).
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje) -tak jak w PRISM PODSTAWOWY i PERSONALNY.
 3. Preferencje zawodowe i uzdolnienia zawodowe -tak jak w PRISM PODSTAWOWY i PERSONALNY
 4. Profil preferencji środowiska pracy -tak jak w PRISM PODSTAWOWY  i PERSONALNY.
 5. 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy -tak jak PRISM PERSONALNY.

Oraz dodatkowo:

 1. Poziom  inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość potrzeb innych, zarządzanie relacjami, automotywacja, wpływanie na innych, decyzyjność, spójność.
 2. Poziom odporności psychicznej.
 3. Poziom ekstrawersji, ugodowości,  sumienności, stabilności emocjonalnej, otwartości na doświadczenia (raport skorelowany z raportem „Wielkiej Piątki”).

Analiza wyników PRISM PROFESSIONAL i ich wzajemnego wpływu stanowi solidną podstawę do formułowania celów i kierunków rozwojowych obraz możliwość zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do poprawy poziomu osiąganych wyników.

PRISM_Profesjonalny

Kontakt:

Dorota Jaślan, +48 601 719 045, dorota@dorota.jaslan.com

Biuro: Caribou Business Training, ul. Grzymalitów 11 lok 24, 03-141 Warszawa

Advertisement
%d bloggers like this: